Itä-Suomi

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöä

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöä

Kehitämme osaamistamme ja henkilöstöä
Henkilöstö on voimavara jonka koulutusta toteutetaan sekä omana että ProAgria Keskusten Liiton kautta järjestettynä koulutuksena.

Toimihenkilöiden koulutus on toteutettu omana ja ProAgria Keskusten Liiton kautta järjestettynä koulutuksena. Ammatilliseen osaamisen koulutukseen käytettiin v. 2020 yhteensä n. 8383 tuntia 5,2 % työajasta, joka vastaa tavoitetasoa. Koulutukset järjestettiin pääosin sähköisinä etäkoulutuksina ja osa koulutuksiin käytetyn työajan alenemisesta (alenema 0,7 %) liittyy koulutukseen käytetyn matka-ajan poistumiseen. Uusien toimihenkilöiden perehdyttämiseen käytettiin yhteensä 543 tunnin työpanos. Osaamisvastaavat käyttivät osaamisen kasvattamiseen koko henkilöstössä yhteensä 1283 tuntia. Verkkoympäristössä tapahtuva kouluttautuminen ja palaverointi oli pääasiallinen kouluttautumisen muoto Korona tilanteen takia.  Vertaisoppimista käytetään aktiivisesti osaamisen kasvattamisessa ja se koetaan usein parhaaksi tavaksi kasvattaa omaa asiantuntijaosaamista.

Kehitys- ja tavoitekeskustelut käydään säännöllisesti henkilöstön kanssa ryhmänä sekä yksilökeskusteluina. Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat luovat konkretiaksi koko organisaation asiakastarvepohjaiseen osaamisen tavoitetasoihin, jotta osaamisemme vastaa asiakastarvetta myös tulevaisuudessa.

Työsuojelua, työhyvinvointia ja työterveystoimintaa organisoi ja kehittää työsuojelutoimikunta, joka laatii vuosittain työhyvinvointisuunnitelman, jossa sovitaan henkilöstön työhyvinvointiin liittyvistä toimenpiteistä. Henkilöstöllä on käytössään omaehtoiseen työhyvinvointia edistäviin tarpeisiin epassi sovellus, jonka lisäksi on erilaisia palveluryhmien yhteisiä sekä koko organisaatiolle suunnattuja tapahtumia. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli 3,1 %.

Vuoden proagrialaiset

Henkilöstömme valitsi keskuudestaan vuoden proagrialaiset. Haimme erityisesti  sisäiseen toimintaamme vaikuttavia persoonia. Korona vuoden venymisen ja uusien käytäntöjen nopean oppimisen kautta kaikki olisivat tämän nimityksen tänä vuonna ansainneet.

Katri Ahponen, kannustava palautteen antaja
Katri kerää ahkerasti asiakaspalautetta ja välittää tietoa eteenpäin. Matalalla kynnyksellä tuodut pienetkin palautteet ovat tärkeitä ja auttavat edelleen kehittämään toimintaamme ja myös kiitos tuodaan perille. Iloinen ja kannustava tsemppaus kannustaa parantamaan suorituksia.

Ida Korhonen, innostava proagrialainen

Ida tekee työtä iloisella otteella ja on aidosti kiinnostunut asiakkaistaan. Myös asiakkaiden keskuudessa Idan ote työhön on huomattu. Työkaverit saavat Idalta apua ja neuvoa aina kun sitä kysyy ja jos itse ei juuri sitä asiaa tiedä etsii vastauksen.  Omien kokemusten jakaminen jakaminen ei ole vierasta ja välillä niitä saa lukea myös somen kauttakin. Idasta innostuneisuus näkyy niin sisäisessä kuin ulkoisessa toiminnassa.  Ida on aina niin innostunut kaikista asioista!

Katri Ahponen vasemmalla ja Ida Korhonen oikealla.