Pelastussuunnitelma - Keskeinen osa maatilan riskien hallintaa

Matti Partanen, erityisasiantuntija, kasvintuotanto
ProAgria Kainuu

Pelastussuunnitelma  -  keskeinen osa maatilan riskien hallintaa

Maatalouteen – samoin kuin muuhunkin yritystoimintaan liittyy monenlaisia riskejä. Henkilö- ja turvallisuusriskien lisäksi toimintaan kuuluvat mm. talousriskit (esim. hinta-, markkina-, rahoitus-), eläinten terveyteen liittyvät riskit, parisuhteeseen ja sidosryhmäsuhteisiin liittyvät riskit, sääriskit ym.  Kaikkiin riskeihin ei ole mahdollista ennakkoon varautua. On kuitenkin monia riskejä, joita voidaan ennalta ehkäistä ja nopeuttaa kriisitilanteessa toimimista.

Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka tehdään ensisijaisesti tilan omaksi parhaaksi ja toiminnan turvaksi. On tärkeää tiedostaa yrityksen riskit, koska tiedostamattomat riskit ovat niitä pahimpia. Tavoitteena on turvata ihmishenget, eläimet, omaisuus ja ympäristö ja minimoida vammat, tuhot sekä haitat, kuten tuotannon keskeytymiset.

Pelastussuunnitelmasta hyötyvät onnettomuustilanteessa myös pelastus- ja ympäristöviranomaiset. Suunnitelma sekä siihen mahdollisesti myöhemmin tehtävät muutokset tuleekin hyväksyttää paikallisella pelastuslaitoksella.

Tulipaloihin varautuminen on pelastussuunnitelman oleellinen osa. Suunnitelmaan kirjataan mm. mitä menettelytapoja ja välineitä tilalla on käytössä palon varhaiseen havaitsemiseen. Lisäksi mietitään, millä toimenpiteillä sitä voidaan parantaa. Alkusammutuskaluston ja pikapalopostien sekä vesipisteiden sijainti sekä ihmisten ja eläinten poistumistiet merkitään tuotantorakennuksesta tehtyyn pohjapiirrokseen. Todetaan, miten toteutetaan alkusammuttimien testaus. Miten varmistetaan, että kaikki tilalla työskentelevät tietävät sammuttimien sijainnin ja osaavat käyttää niitä. Tarvittaessa alkusammutusta voidaan harjoitella esim. vanhentumassa olevilla sammuttimilla (esim. tynnyrin puolikkaaseen laitetun palavan nesteen sammuttaminen). Monilla paikallisilla pelastuslaitoksilla järjestetään vuosittain avoimien ovien päiviä, joissa mm. sammuttimien ja sammutuspeitteiden käyttöä voi harjoitella. On tärkeää, että jokainen sammuttimien käyttäjä osaa suunnata suihkun heti palavaan aineeseen, eikä suinkaan liekkeihin, mikä on kokemattomalle ominaista. Esim. 6 kilon jauhesammuttimen tehokas käyttöaika on vain 10 – 15 sekuntia.

Eläinten pelastamiseen liittyen suunnitelmaan kirjataan mm. seuraavaa:

 • ovatko kulkureitit selkeät ja esteettömät
 • mitä eläinten irrottamiseen käytettäviä välineitä on ja missä niitä säilytetään
 • miten eläinten vapauttaminen ja ulosajo toteutetaan mahdollisimman nopeasti
 • miten eläimiä käsitellään ulosajon jälkeen (palavaan kohteeseen paluun estäminen, suoja, ruokinta, juotto, lypsy, lääkintä, hätäteurastus jne.
 • minne eläimet evakuoidaan

Tulipalotilanteen ohella pelastussuunnitelman teon yhteydessä mietitään ja kirjataan myös muita ennakoitavia tilanteita. Mm. onko jokainen tilalla asuva tai työskentelevä tietoinen

 • ensiapuvälineiden sijainnista
 • päävirtakytkimen, sulaketaulun ja vedenkatkaisun sijainnista
 • ilmastointiautomatiikan kytkimen sijainnista (onko parempi sulkea vai antaa käydä?)

Mitä tehdään jos

 • syttyy tulipalo, sattuu tapaturma, sähkökatkos tai vedentulo loppuu, lämmitysjärjestelmä lakkaa toimimasta, ruokinta- tai ilmastointiautomatiikka ei toimi, tapahtuu öljyvuoto, kasvinsuojeluainevahinko, eläimen suistuminen lietekuiluun tai -säiliöön, kaasuvaara, radioaktiivinen laskeuma jne.

Miten estetään

 • vaarallisten tarttuvien eläintautien leviäminen (esim. tilalla vierailijat, eläinkauppa, ulkomaanmatkat)
 • varkaudet ja ilkivalta

Mitä voidaan tehdä

 • lapsiturvallisuuden parantamiseksi
 • hälytysajoneuvojen löytämiseksi paikalle ja pelastushenkilöstön esteettömän toiminnan turvaamiseksi (osoitekylttien näkyvyyden varmistaminen, koordinaattitiedot pelastussuunnitelmassa, esteettömät pelastustiet asuin- ja tuotantorakennusten läheisyydessä jne.)

Tuotantorakennusten uudisrakentamisen yhteydessä, viimeistään ennen lopputarkastusta täytyy pelastussuunnitelma olla tilalla, jos tuotantorakennus valmistuttuaan tai laajennuksen jälkeen on kooltaan yli 1000 m² tai sellainen, että siihen tarvitaan vähintään kunnan myöntämä ympäristölupa. Pelastussuunnitelma tarvitaan myös, jos maatalouden uudisrakentamishanke, mittava laajennus tai laaja peruskorjaushanke toteutetaan tukirahoituksella.

Myös pienemmät yksiköt hyötyvät suunnitelmasta, voidaanhan sen avulla joskus pelastaa viljelijäperheen ja usein sukupolvienkin elämäntyö. Viljelijä voi laatia suunnitelman itse käyttäen esim. paikallisen pelastuslaitoksen tai vakuutusyhtiön mallipohjaa. Palvelun voi tilata myös esim. paikalliselta neuvontajärjestöltä. Suunnitelma pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja varmistetaan, että jokainen tilalla asuva ja työskentelevä tietää sen keskeiset asiat. Myös lomittaja on syytä perehdyttää suunnitelmaan.

 

 

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut