Kasvunvara – työkaluja parempaan palveluun

ProAgria yrityspalveluiden kehittäminen on tärkeä osa asiantuntijaorganisaatiomme toimintaa. Vuonna 2012 ProAgrian kaikista asiakkaista 12 prosenttia (3 580) oli yritysasiakkaita. Tämä oli neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yritysasiakkaista 25 prosenttia oli alkavia yrityksiä ja loput 75 prosenttia toimintaansa kehittäviä ja laajentavia yrityksiä. Tulevaisuudessa maaseutualueiden yrityksillä on valtava potentiaali kasvaa ja kehittää toimintaansa. ProAgrian tarkoituksena on olla kehitysprosessissa mukana kehittämässä yritysasiakkaidemme kilpailukykyä ja menestystä.

Maaseutualueiden liiketoimintamahdollisuudet ovat kasvavassa trendissä. Maatalouden rakennemuutoksen myötä perinteiset maatilat joko lopettavat toimintansa, laajentavat tuotantoalaansa tai erikoistuvat maatalousyrittämisen ohella johonkin muuhun liiketoimintaan. Tällä hetkellä esimerkiksi kotimaanmatkailu, hoivapalvelut, green care, elämykset, slow-reitit, kalastus, metsästys, liike-elämän palvelut sekä erilaiset kulttuuripalvelut ovat positiivisessa kehityssuunnassa. Kuluttajien tarpeet ja toimintaympäristö muuttuvat koko ajan. Näihin tarpeisiin tulisi reagoida ja vastata mahdollisimman tehokkaasti.

ProAgria Keskusten Liitto on yhdessä Sitran kanssa laatinut asiakkailleen Kasvunvara-kirjan työkaluksi paremman palvelun kehittämiseen. Tarjoamme työkalun, jonka yrittäjä pääsee tutustumaan toimintaansa asiakasnäkökulman ja oman palvelupolun hahmottamisen kautta. Kirjan taustalla on palvelumuotoiluajattelu, joka on tuotu arkea lähellä oleviksi asioiksi. Kirja antaa uusia tapoja ajatella ja tuottaa asiakasarvoa.

ProAgria yrityspalveluiden yhtenä tavoitteena on maaseutuyrittäjyyden kehittäminen

Tärkeää on, että kysyntä kohtaisi tarjonnan ja antaisimme täyden tuen yritysten kasvumahdollisuuksien toteuttamiseen. Yrityspalvelumme keskittyvät toimivien yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn jatkuvaan kehittämiseen sekä uusien yritysten syntyyn ja vanhojen elonjäämisen parantamiseen. Kasvunvara-konsepti auttaa yritystä löytämään kasvunpaikkoja antamalla välineitä käyttäjälähtöisten palveluiden ja kestävän liiketoiminnan luomiseen.

Palveluiden yhteiskunnallinen merkitys on suuri, niiden osuus koko tuotannosta on yli kaksi kolmasosaa. Kasvunvara-kirjan avulla pyritään hahmottamaan ja syventämään asiakasymmärrystä ja sitä kautta parantamaan asiakkaiden palvelukokemuksia. Kirjan tehtävien avulla asiakas pääsee osallistumaan yhdessä yrittäjän kanssa palvelun suunnitteluun. Tavoitteena on, että maaseutualueiden palvelut vastaisivat enemmän asiakkaiden tarpeita ja sitä kautta hyödynnettäisiin kustannustehokkaasti jo olemassa olevia resursseja ja luotaisiin uutta.

Monet yritykset lähtevät kehittämään yritystä tuotekeskeisestä näkökulmasta, jossa liikkeelle lähdetään yrityksen omista resursseista ja osaamisesta ja sen perusteella tuotetaan tuotteita ja palveluita joita lähdetään markkinoimaan asiakkaille. Kasvunvaran avulla yrittäjä lähtee liikkeelle käyttäjälähtöisestä lähestymistavasta, eli markkinoista ja kuluttajien tarpeista. Kirjan työtehtävien avulla yrittäjä pääsee katsomaan omaa liiketoimintakonseptiaan asiakkaiden silmin ja sen perusteella kehittämään toimintaansa.

Internet ja sosiaalinen media ovat yhä enemmän lisänneet kuluttajien valtaa

Kuluttajat ovat motivoituneita ja heillä on työkaluja ja taitoja osallistua tuotekehitykseen. Markkinointi ei ole enää yksisuuntaista viestintää yritykseltä asiakkaalle, sillä kuluttajat ovat entistä tietoisempia heihin kohdistuvista toimenpiteistä. Yritysten pitää etenevässä määrin olla valmiita tukemaan asiakkaidensa arkea, arjen prosesseja sekä käytäntöjä eikä pelkästään myymään heille tuotetta ja palveluja. ProAgrian Kasvunvara-konsepti on suunniteltu erityisesti maaseudun mikro- ja pienyrityksille toimialasta riippumatta, yritysverkostoille ja muille palvelutuottajille. Lisäksi sitä voivat hyödyntää yrityksiä auttavat asiantuntijat, kouluttajat ja muut sidosryhmät.

Palvelumuotoilun monipuolinen hyödyntäminen on hyvä pitää aina mielessä maaseutuyritysten toiminnan kehittämisessä. Se sopii niin jalostusyrityksen, hevostalousyrityksen, matkailu- ja majoitusyrityksen kuin koneurakoinnin asiakasymmärryksen ja liiketoiminnan kehittämiseen. ProAgrian kestävillä palvelumuotoilun työkaluilla vastaamme tulevaisuuden haasteisiin ja samalla takaamme käyttäjälähtöisiä palveluita asiakkaillemme.

Lisätietoja www.kasvunvara.fi

Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut