Suomalainen lypsykarjan tuotosseuranta siirtyi maailman parhaiden joukkoon – uudistukset helpottavat viljelijöiden arkea

20.01.2016

Mediatiedote 20.1.2016
ProAgria Keskusten Liitto

Suomen tuotosseuranta, maidontuotannon kehittämisen ydin, uudistettiin vuosina 2013–2015. Projektin tavoite oli siirtää tuotosseuranta vastaamaan nykyajan vaateita: tekemisen helppoutta koelypsyssä, tehokkuutta, lisää vaihtoehtoja toteuttaa tuotosseurantaa, parantaa tiedon laatua ja tuottaa enemmän tietoa tuotosseurannasta kerätystä datasta ja sähköistää palvelua. – Uudistus onnistui erinomaisesti ja lopputuloksena on maailman parhaiden joukossa oleva tuotosseuranta, uudet palvelut ja nykyaikainen teknologia. Tämä iso urakka ei olisi onnistunut ilman alan laajaa yhteistyötä, sanoo ProAgria Keskusten Liiton tuotosseurannasta vastaava kehityspäällikkö Sanna Nokka.

Projektista vastasi ProAgria Keskusten Liitto ja se toteutettiin yhdessä ProAgria Keskusten sekä yhteiskumppaneiden Valio Oy:n ja muiden meijereiden, Faban ja Maatalouden Laskentakeskus Oy:n kanssa. Projektin projektipäällikkönä toimi Heli Wahlroos.

Mitä yrittäjät hyötyvät uudesta tuotosseurannasta?

Tuotosseurannan tärkein tavoite on tuottaa yrittäjälle karjastaan sellaista tietoa, että yrittäjä voi tehdä päätöksensä tosiasioihin perustuen, mitata tulosten kehittymistä ja tavoitteisiin pääsemistä vuodesta toiseen vertailukelpoisilla tunnusluvuilla. Tuotosseuranta tuottaa tärkeää tietoa myös eläinten jalostusta varten. Perinnöllinen kehittyminen on perusta suomalaisen lypsykarjan korkealle tuotostasolle ja hyvälle terveydelle. – Kun tuotostietoja käytetään ruokinnan suunnittelussa ja optimoinnissa, saadaan aikaan ruokinta, jolla hyvä eläinaines muuttaa rehut tehokkaasti maidoksi, tiivistää Nokka.

Tuotosseurannan vaikuttavuus maitotilan tulokseen on merkittävä. – Keskimäärin se on yli 1 700 kiloa maitoa/lehmä/vuosi eli viime marraskuun maitohintojen mukaan 800 €/lehmä vuodessa lisää tuloa. Tuotosseuranta yhdistettynä ProAgrian asiantuntijoiden osaamiseen tuottaa vielä enemmän hyötyä. Tuotosseuranta-asiakkailla, jotka käyttävät paljon ProAgrian asiantuntijapalveluja, on maidon tuotantokustannus yli 10 senttiä/myyty maitolitra alhaisempi kuin muilla alueen tiloilla, iloitsee Nokka.

Suomessa karjan tuotosten tarkkailu alkoi jo vuonna 1898, jolloin maidontuottajat perustivat ensimmäisen tarkastusyhdistyksen Urjalassa. Näitä yhdistyksiä perustettiin eri puolille maata ja samalla luotiin pohjaa nykyiselle kohta 120 vuotta täyttävälle lypsykarjan tuotosseurannalle ja jalostukselle.  Tuotosseuranta perustuu kansainväliseen ICAR-ohjeistukseen, mikä takaa tulosten kansainvälisen vertailtavuuden.

Yrittäjät saavuttavat merkittäviä tuloksia

Tuotosseurannan vaikutus maititilojen kannattavuuteen ja tuloksiin on merkittävä. Tuotosseurannan hyödyt ovat moninkertaiset verrattuna sen hintaan. Uudistusten jälkeen tuotosseurantatiedon keruu on helpompaa ja tiedot toimivat jatkosyötteenä muille palveluille. – Raportit ja data, jotka näytteenoton ja koelypsyn jälkeen saa, ovat paljon tärkeämpiä kuin se 30 minuutin työ kerran kuukaudessa, kuvaa tuotosseurantatiedon merkitystä maitotilan johtamisessa maatalousyrittäjä Karoliina Koivisto Tarvasjoelta ja jatkaa, – Lehmien maidon laadusta ja terveydestä saa paljon tietoa, jos viitsii ottaa maitonäytteitä useammin kuin joka toinen kuukausi.

Tuotosseurannan uudistus tuotti myös uudistuneet raportit, jotka ovat aikaisempaa informatiivisempiä ja helppolukuisia. Niistä on tullut runsaasti hyvää palautetta. – Kausiraporteista saa nopeasti selville koko karjan tilanteen, rasva- ja valkuaissuhde kertoo ruokinnan tasapainosta karjassa, hedelmällisyyden tunnusluvut sekä vertailun meijerimaitoon. Ryhmiteltävät raportit ovat antaneet meidän tilalla tuotokset vuosittain ja roduittain sekä kannattavuusvertailun eri rotujen kesken. Myös koelypsyraportit antavat erinomaista tietoa mm. energiavajeista ja happamista pötseistä, kertoo Koivisto.

Tuotosseurannan tiedot hyödynnetään monipuolisesti

Tuotosseurannan ydintä ovat tiedon keruu ja niistä saatavat raportit. Ytimessä ovat lisäksi tuotosseurannan tekniikkaan ja tulosten tallennukseen liittyvät palvelut, jotka helpottavat tietojen keruuta.

Tuotosseurantatietojen hyödyntämiseen sekä tilan tuotannon ja tuotannon talouden tavoitteiden määrittämiseen on ProAgrialla Tuotannon ohjaus -palvelu. Karjan ruokintaa, rehuntuotantoa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan ruokinnan, rehuntuotannon ja talouden ohjauspalveluissa.

Tuotannon ohjaus -palvelu auttaa yrittäjää tulkitsemaan ja hyödyntämään tuotosseurannan raportteja entistä paremmin. – Yhdistettäessä tuotosseurannan ja tilan omien tuotannon ohjaus -järjestelmien tiedot, saadaan kattava kuva tietojen perusteella tuotannon pullonkauloista ja eväät tavoitteiden asettamiselle. Lisäksi tuotosseuranta mahdollistaa yrityksen kehittämisessä arvokkaat vertailutiedot muihin yrityksiin Tilakunto-palvelun kautta. Näiden tietojen avulla on helppoa bencmarkata muita tiloja ja hakea parhaita käytäntöjä. Toimintasuunnitelmat takaavat yritykselle pääsyn tavoitteisiin, sanoo Mero.

Asiantuntijan tuki ja rinnalla kulkeminen arjessa ennaltaehkäisee, ratkaisee ongelmia, varmistaa sujuvat ja toimivat tavat hoitaa navettatöitä. – Asiantuntijamme tukevat yrittäjää keskittymään yrityksen tuloksen tekemiseen ja talouden parantamiseen toimintatapoja kehittämällä. Tarpeen mukaan syvennytään esimerkiksi karjan olosuhteisiin, terveyteen, eläinten käsittelyyn, lehmäliikenteeseen, karjan uudistukseen ja hoitokäytäntöihin, sanoo Mero.

Karjan hedelmällisyyden parantaminen ja sen avulla taloudellisen tuloksen parantaminen on hyvä esimerkki Tuotannon ohjaus -palvelusta.  - Tuotannon ohjauksen asiantuntija selvittää silloin yrittäjän kanssa, mistä heikentyneet hedelmällisyyden tunnusluvut johtuvat. Heikentyneeseen hedelmällisyyteen voi ruokinnallisten ongelmien lisäksi olla syynä esimerkiksi navetan olosuhteet, sorkka- ym. sairaudet, ongelmat kiimantarkkailurutiineissa tai vaikka liian iso hiehojen määrä. Asiantuntijamme tekevät yrittäjän kanssa toimintasuunnitelman, jolla haaste ratkaistaan. Toimintasuunnitelmassa määritetään tavoitteet, aikataulut, mittarit, toimintatavat ja seurantamenetelmät niihin pääsemiseksi, kuvaa Mero.

Onnistunut ruokinta perustuu tuotosseurantatietoihin

Tuotosseurannassa kerättävä tieto lehmäkohtaisista tuotoksista ja maidon pitoisuuksista yhdistettynä hoito-, terveys- ja hedelmällisyystietoihin luovat luotettavan pohjan myös ruokinnan suunnittelulle ja sitä kautta tilan tuotantotavoitteiden saavuttamiselle. – Poikkeamat tunnusluvuissa toimivat hälytysrajoina ruokinnan onnistumiselle, ja reagoimalla niihin nopeasti estetään tuotoksen notkahdukset ja mahdollisesta sairastumisesta aiheutuvat tulon menetykset, sanoo kehityspäällikkö Tuija Huhtamäki ProAgria Keskusten Liitosta.

KarjaKompassi-ohjelman Päivälaskelmalla voidaan laskea sekä ruokinnan biologisia että taloudellisia tunnuslukuja, joiden perusteella voidaan suunnitella ruokinta tavoitteiden mukaiseksi. KarjaKompassi on ProAgrian Ruokinnan ohjaus -palveluiden keskeisin työkalu. - Ruokintapalveluja hyödyntää lähes 60 % tuotosseurantaan kuuluvista tiloista. Näiden tilojen tuotokset ja tulokset ovat kehittyneet viime vuosien aikana paremmin kuin kaikilla tiloilla keskimäärin. Asiakaspalautteiden perusteella Päivälaskelma on koettu helpoksi, nopeaksi ja aidosti ruokinnan taloudellisuudesta kertovaksi raportiksi. Päivälaskelma ja sen pohjalta tehdyt karja- ja ruokintahavainnot yhdessä ProAgrian ruokinnan asiantuntijan kanssa on ProAgrian uusi palvelu, Ruokintakartoitus, kertoo Huhtamäki.

Tuotosseurantatiedot ovat perustana myös, kun lasketaan KarjaKompassin Tuottoennuste-työkalulla kuukausitasolla tilan eläin- ja maitomääriä vuodeksi eteenpäin. Ennusteen laadinta hyödyttää esimerkiksi automaattilypsytiloja, joilla eläin- ja maitomäärien pitäisi pysyä mahdollisimman tasaisena ympäri vuoden. Ennustetta voidaan hyödyntää tuotannon ohjaus -palvelussa eläin- ja maitomäärien suunnitteluun, Ruokinnan ja rehuntuotannon ohjauspalveluissa rehuntarpeiden suunnitteluun sekä kassabudjetoinnissa kuukausitulojen ennustamiseksi.

Tuotosseurannasta pohja suomalaiselle tutkimukselle ja lehmien tuotannolliselle terveydenhuollolle

Tuotosseurannassa ja Ruokinnan ohjaus -palvelussa kerättyä tietoa hyödynnetään laajasti tutkimuksissa, opinnäytetöissä ja kansallisessa tilastoinnissa. Lisäksi tuotosseurannan tietoja käytetään pohjatietoina myös eläinlääkärien tekemässä eläinten terveydenhuoltotyössä ja siihen liittyvässä terveydenhuoltojärjestelmässä Nasevassa. 

Moneen muuhun maahan verrattuna Suomen maidontuotannon tietopankki on ainutlaatuinen. Sen ovat mahdollistaneet tuotosseurantaan sitoutuneet yrittäjät sekä eri toimijat neuvonta, jalostus ja meijerit, jotka luottavat tuotosseurannan hyödyllisyyteen ja tunnistavat sen vaikuttavuuden. – Voimme olla ylpeitä suomalaisesta työstä – tässäkin asiassa, iloitsee Nokka.

Tilaisuuksien ketju lähtee liikkeelle maakunnissa

Tuotosseurannan ja Ammu-ohjelman yhteinen tilaisuuksien ketju käynnistyy helmikuussa. Ensimmäinen tilaisuus pidetään 2.2. Ylihärmässä. Seuraavat tilaisuudet ovat 3.2. Nivalassa, 16.2. Hauholla ja 18.2. Siilijärvellä. Lisää tietoa tilaisuuksista www.proagria.fi/tapahtumat

Mikä on tuotosseuranta?

Tuotosseuranta on järjestelmä, jolla kerätään raakadataa maidontuotannosta ja jalostetaan se tiedoksi, jota maitoyrittäjä pystyy käyttämään yrityksensä ja tuotantonsa kehittämisessä. Tuotosseurantatieto kerätään tiloilta koelypsyjen yhteydessä, joita pidetään vähintään kuusi kertaa vuodessa. Ylärajaa koelypsyjen määrälle ei ole, vaan asiakas voi pitää niitä tarvitsemansa määrän. Tiedot maitomääristä ja muista tiedoista kirjautuvat tuotosseurannan tietokantaan. Maitonäytteet kerätään nykyaikaisin keinoin ja lähetetään laboratorioihin tutkittavaksi. Saadut tulokset yhdistyvät kaikki tuotosseurannassa, josta yrittäjä saa havainnollisia ja informatiivisia raportteja tai sähköisiä verkkopalveluja yrityksensä tuloksista. Näitä tietoja yrittäjä käyttää yrityksensä johtamisessa ja tulosten aikaansaamiseksi.

Suomen tuotosseuranta kuuluu kansainväliseen ICAR-järjestelmään. ICAR on kansainvälinen riippumaton järjestö, johon kuuluu 59 jäsenmaata ympäri maailman. ICAR perustettiin vuonna 1951 yhdenmukaistamaan tuotosseurannan toimintoja.  ICAR sopimukseen pohjautuu Suomessa eläinten tunnistus, maidon mittausvälineet, koelypsyn suoritus ja maidon analysointi, tuotosten laskenta, tuotosseurannan työmenetelmät, tuotosseurannan luotettavuus, jalostusarvojen laskenta, rakennearvostelu ja siemenannosten tunnistus. Lisää tietoa ICARista: www. icar.org.

Tuotosseuranta on perustettu Suomessa vuonna 1898. Monet tilat ovat olleet tuotosseurannassa mukana jo sata vuotta, mikä kertoo maidontuotannon vahvuudesta ja pitkäjänteisyydestä suomalaisessa elintarviketuotannossa.

Lisätietoja

palveluryhmäpäällikkö Henna Mero, ProAgria Keskusten Liitto, 040 589 6202, henna.mero@proagria.fi

kehityspäällikkö Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto, 040 167 6363, sanna.nokka@proagria.fi

kehityspäällikkö Tuija Huhtamäki, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2487, tuija.huhtamaki@proagria.fi

maatalousyrittäjä Karoliina Koivisto, 040 740 3522, koivisto.karo@gmail.com

Keskusten palvelupäälliköiden yhteystiedot

ProAgria Etelä-Pohjanmaa     Arja Talvilahti, 0400 168 489, arja.talvilahti@proagria.fi       

ProAgria Etelä- Savo                 Minna Pirkkalainen, 040 717 8660, minna.pirkkalainen@proagria.fi

ProAgria Etelä- Suomi              Sanna Eklund, 020 747 2776, sanna.eklund@proagria.fi      

                                                          Raija Tamminen, 040 722 1873, raija.tamminen@proagria.fi                          

ProAgria Kainuu                          Minna Tanner, 040 572 3197, minna.tanner@proagria.fi    

ProAgria Keski-Suomi               Irene Mäkinen, 020 747 3340, irene.makinen@proagria.fi                             

ProAgria Keski-Pohjanmaa    Juha Nivala, 040 861 0641, juha.nivala@proagria.fi               

                                                          Anna- Riitta Leinonen, 0400 168 647, anna-riitta.leinonen@proagria.fi     

ProAgria Lappi                             Simo Alaruikka, 0400 395 953, simo.alaruikka@proagria.fi

ProAgria Länsi- Suomi              Riitta Pietilä, 050 4131 474, riitta.pietila@proagria.fi

ProAgria Oulu                              Virpi Huotari, 0400 786 933, virpi.huotari@proagria.fi          

                                                          Antti Harjunen, 0400 285 291, antti.harjunen@proagria.fi

ProAgria Pohjois-Karjala         Katri Karjalainen, 040 301 2410, katri.karjalainen@proagria.fi

ProAgria Pohjois-Savo             Tarja Pirkkalainen, 0400 347 143, tarja.pirkkalainen@proagria.fi                  

                                                          Milja Heikkinen, 040 166 2597, milja.heikkinen@proagria.fi

ProAgria ÖSL                                Johanna Laakso, 050 550 1574, johanna.laakso@proagria.fi

 

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.